زير سيستم محاسبات

 تاريخ 1397/09/26
 ساعت 08:12

 نوع کنتور از تاریخ تا تاریخ تاریخ انقضای  اعتبار پروانه  روزهای همکاری کشاورزی
مصرف ميان باري مصرف اوج بار مصرف کم باري مصرف اوج بار جمعه مصرف راکتیو
قدرت قراردادی دیماند قرائت شده قدرت مجاز پروانه سطح ولتاژ برق نوع قدرت انشعاب
مشترک بازفروش هستم تعداد خانوار مازاد قدرت 1.2  مشترک منطقه گرمسير هستم مشترک جانباز 25%وبالاتر هستم
نوع مصرف نوع انشعاب  گروه گزینه یا ردیف نوع مشترک
مشمول تخفیف آموزش وپرورش هستم مشمول تخفیف مساجد و حسینیه ها و اماکن دینی می باشم مشترک مشمول بیماری خاص می باشم مشمول تخفیف وزارت راه هستم مشمول تخفیف جایگاه CNG می باشم