شرکت توزیع نیروی برق استان
زیر سیستم ورود اطلاعات قرائت توسط مشترک
          
رمز مشترک یا شناسه قبض
  
شماره پرونده
شمارنده کنتور رمز مشترک
ارقام کنتور نام و نام خانوادگی
آدرس
تاریخ قرائت فعلی تاریخ قرائت قبلی
کدمشاهده
متن نمایشی
(لیست خروجی کنترل اطلاعات ورودی (عملیات هایلو