آدرس :اراک - ميدان امام  -جاده کمربندی - شرکت

 برق منطقه ای باختر    

 تلفن : 4132213-0861

  نمابر : 4130612-0861    

   
 
 
 

 
    
  

شناسه قبض یا رمز  را وارد نمائید

 

 

متن نمایش داده شده را در جدول پائین وارد نمائید
 
  
 
 
      
 
 

Copyright© 2007 - MadadBakhtar Co - All rights reserved.