زیر سیستم جستجوی اطلاعات
 

 

    
  

رمز مشترک یا شناسه قبض را وارد نمائید

 

یا کلید ترکیبی بر اساس جدول زیر را وارد نمائید(14 رقمی)

 

متن نمایش داده شده را در جدول پائین وارد نمائید
    
رمز وارد شده پیدا نشد
 
نوع مشترک کد توزیع کد امور کد بخش شماره پرونده
یک رقم دو رقم دو رقم دو رقم هفت رقم

نکته : در صورتیکه اقلام فوق دارای تعداد ارقام کمتری باشند با پرکردن عدد صفر سمت چپ آنها را تکمیل نمائید.