آدرس :اراک - ميدان امام  -جاده کمربندی - شرکت

 برق منطقه ای باختر  

 تلفن : 4132213-0861

  نمابر : 4130612-0861  

 

  جداول گردش کار

 

جدول گردش کار قرائت و صدور و توزیع صورتحساب مشترکین برق در سه استان لرستان ، مرکزی و همدان در سال 1395

دیماندی روستائی شهری دوره
P1         1
P1 P1 P2 P1 P2 2
P1         3
P1         4
          5
          6
 

 

 

7
  8
  9
  10
  11
  12

 

 

 

Copyrightę 2007 - MadadBakhtar Co - All rights reserved.