آدرس :اراک - ميدان امام  -جاده کمربندی - شرکت

 برق منطقه ای باختر  

 تلفن : 4132213-0861

  نمابر : 4130612-0861  

 
 

فرم های سیستم جامع فروش

 
دریافت فایل شرح شماره فرم
فرم نصب جديد با لوازم اندازه گيري 11
فرم نصب جديد بدون لوازم اندازه گيري 12
فرم نصب لوازم اندازه گيري 13
فرم تغيير مشخصات انشعاب 14
فرم تغيير مشخصات انشعاب- گروهي 15
فرم اصلاح قرائت اوليه 16
فرم تعويض لوازم اندازه گيري 21
فرم تغییر وضعیت انشعاب 32
فرم ابطال صورتحساب 41
اصلاح صورتحساب 42
فرم اصلاح بدهي 44
تفکيک صورتحساب 45
       فرم اصلاح اطلاعات محاسباتي تاريخي 51
       فرم اصلاح مسیر گروهی -

 

 

Copyrightę 2007 - MadadBakhtar Co - All rights reserved.